Facebook játékszabályzat

Főoldal / Hírek, aktualitások / Facebook játékszabályzat

Facebook játékszabályzat

2021. 10. 08.

Facebook játékszabályzat

FACEBOOK NYERMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Hotel Karos Spa****

 

 

  1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Nyereményjáték

A játék meghatározása: Karosinvest Zrt. (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon Hotel Karos Spa (@hotelkarosspa) néven megtalálható.

 

A Hotel Karos Spa nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (Továbbiakban Játékszabályzat)

 

  1. Szervező és a Lebonyolító

Karosinvest Zrt. (a továbbiakban Szervező) Székhelye: 8749 Zalakaros, Alma utca 1. Cégjegyzékszáma: 20-10-040269 A Szervező közreműködik a Hotel Karos Spa nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolításában.

 

  1. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő (továbbiakban: Játékos) elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint. A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat teljeskörűen megismerte és magára nézve kötelezőként, feltétel nélkül elfogadta. A Játékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

 

Egy Játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban és egy nyeremény átvételére jogosult.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közvetlen hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

 

 

4. A Játék időtartama

A játék 2021.10.08. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021.10.10-én 24:00-ig tart.

 

5. A Játék menete:

A Játékban és a sorsoláson történő részvétel feltétele:

1. A poszt alá kommentben írd meg, hány darab és milyen helyszínen jelenik meg az alma a videóban! 

 

A fentieket teljesítő, helyesen válaszoló Játékosok közül sorsolás útján kerül kiválasztásra az 1 db nyertes.       

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 

 6.  Nyeremény


A Játék nyereménye 1 darab háromfogásos családi ebéd a szálloda Food Garden éttermében (Az ajándékutalvány 2022.06.15- ig érvényes, kivéve kiemelt és ünnepi időszakokban, illetve ha a foglaltság 80% felett áll (hétköznapokon és hétvégén is felhasználható) a Hotel Karos Spa**** szállodában (8749 Zalakaros, Alma utca 1.).

A Nyeremény készpénzre és más szolgáltatásra nem váltható át. A nyertes a nyereményt legkésőbb 2022. június 15-ig használhatja fel a Hotel Karos Spa szállodában A nyeremény felhasználása előtt az igénybevétel időpontját előzetesen egyeztetni kell a Szervezővel. A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a nyertes által választott időpontban szabad kapacitással rendelkezik-e. A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges.

 

7. Nyertes, tartalék nyertes kiválasztása/kisorsolása

Az 1 db tárgynyeremény nyertese a Játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva.

Sorsolás: 2021.10.11. 10:00 órakor, a Lebonyolító fióktelepén.

A Nyertes kiértesítése 2021.10.11-én 20:00 óráig megtörténik. A Nyertest a Facebookon a játék alatti kommentben értesítjük. A nyeremény átvétele a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel után kerül egyeztetésre.

 

A sorsoláson azon Játékosok vehetnek részt, akik a részvételi és játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalék nyertes: A Lebonyolító 1 tartalék nyertest sorsol ki a fent írtak szerint. A tartalék nyertes a kisorsolás sorrendjében lép a nyertes helyébe, ha a nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény.

 

8. VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2021.10.18-án 24:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hotel Karos Spa a hivatalos Facebook oldalán győzelmük esetén közzétegye a Facebookon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

A nyeremény készpénzre nem váltható, a nyeremény nem módosítható és át nem ruházható. A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges.

A nyeremény átvétele a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel után kerül egyeztetésre.

A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

 

VII. Egyéb

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi A hivatalos Facebook oldalán, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

Zalakaros, 2021. október 8.

 

Ajánlataink